همه طرح ها
سرمایه در گردش جهت خرید تجهیزات سامانه جامع ابر هاست ایران
موفق در جمع آوری
20,000,000,000 ریال
نوآوران شبکه سبز مهرگان
70 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
36%
پیش بینی سود
مشاهده
سرمایه در گردش جهت توسعه اپلیکیشن بیج بیج
موفق در جمع آوری
10,000,000,000 ریال
توسعه بیج بیج طبرستان
61 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
45%
پیش بینی سود
مشاهده
طرح جامع مدیریت کسب و کار به سبک زرین
موفق در جمع آوری
10,650,320,000 ریال
زرین پال
226 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
32%
پیش بینی سود
مشاهده