همه طرح ها
سرمایه در گردش در حوزه ریخته گری آلومینیوم
موفق در جمع آوری
65,000,000,000 ریال
تزریق صنعت یزد
201 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
42%
پیش بینی سود
مشاهده
سرمایه در گردش جهت تامین سبد کالای مشتریان سامانه تسهیلات یار دانالند
موفق در جمع آوری
80,103,878,000 ریال
مدیریت سرمایه برسام
27 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
36%
پیش بینی سود
مشاهده
سرمایه در گردش در جهت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی
موفق در جمع آوری
100,000,000,000 ریال
دنیای نوین عناصر کیان
267 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
45%
پیش بینی سود
مشاهده
سرمایه در گردش جهت توسعه سامانه تسهیلات یار دانالند
موفق در جمع آوری
40,000,000,000 ریال
مدیریت سرمایه برسام
112 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
36%
پیش بینی سود
مشاهده
سرمایه در گردش جهت خرید تجهیزات سامانه جامع ابر هاست ایران 2
موفق در جمع آوری
30,000,000,000 ریال
نوآوران شبکه سبز مهرگان
111 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
36%
پیش بینی سود
مشاهده
سرمایه در گردش جهت توسعه بورد پردازشی
موفق در جمع آوری
31,578,000,000 ریال
محققان یاسین
91 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
45%
پیش بینی سود
مشاهده
سرمایه در گردش جهت خرید تجهیزات سامانه جامع ابر هاست ایران
موفق در جمع آوری
20,000,000,000 ریال
نوآوران شبکه سبز مهرگان
70 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
36%
پیش بینی سود
مشاهده
سرمایه در گردش جهت توسعه اپلیکیشن بیج بیج
موفق در جمع آوری
10,000,000,000 ریال
توسعه بیج بیج طبرستان
61 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
45%
پیش بینی سود
مشاهده
طرح جامع مدیریت کسب و کار به سبک زرین
موفق در جمع آوری
11,836,320,000 ریال
زرین پال
225 سرمایه گذار
0
روز باقیمانده
32%
پیش بینی سود
مشاهده